Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
ZAŽI ZLATÉ ČASY“

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom ZAŽI ZLATÉ ČASY“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ST.NICOLAUS-trade, a. s.

1. Usporiadateľ a Organizátor

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť ST. NICOLAUS-trade, a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).

 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).

 • SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava

2. Trvanie súťaže

 • Súťaž prebieha v období od 31. 08. 2023 00:00:00 hod. do 05. 11. 2023 23:59:59 hod., (t.j. 61 kalendárnych dní) prevádzkach obchodného reťazca COOP Jednota na území Slovenskej republiky.

   

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).

   

4. Výrobky v súťaži

Súťaž sa vzťahuje na produkty Nicolaus 0,5L a 0,7L, Demänovka 0,5L a 0,7L, Dark 0,7L, Borec 0,7L a Zbojnícka 0,7L (viď zoznam súťažných výrobkov v bode 4 tohto štatútu), ktoré sú dostupné v predajniach COOP Jednota.

Kompletný zoznam súťažných produktov:

Názov produktu EAN kód
Nicolaus Extra Jemná Vodka 38% 0,7L 8586000131880
Nicolaus Extra Jemná Vodka 38% 0,5L 8586000131897
Nicolaus Gold Extra Jemná Vodka 38% 0,7l 8586019223897
Nicolaus Ochutená Vodka Cranberry 38% 0,7L 8586000135918
Nicolaus Ochutená Vodka Lime 38% 0,7L 8586000135925
Nicolaus Ochutená Vodka Lime 38% 0,5L 8586000137516
Nicolaus Ochutená Vodka Black Currant 38% 0,7L 8586000135901
Nicolaus Vodka Chocolate 38 % 0,7L 8586019222357
Nicolaus Vodka limitovaná edícia 38% 0,7L (Rubín, Blue) 8586019222258
Nicolaus Vodka Ultra jemná 38% 0,7L 8586019221459
Demänovka bylinná horká 38% 0,7L 8586000131613
Demänovka bylinná horká 38% 0,5L 8586000134607
Demänovka bylinný likér 33% 0,7L 8586000131347
Demänovka bylinný likér 33% 0,5L 8586000134645
Demänovka Liker Blackcurrant 30% 0,7l 8586019222296
DARK 35% 0,7l 8586019221138
BOREC borovička 38% 0,7L 8586000138391
BOREC Citrus borovička 38% 0,7L 8586000139473
BOREC s Horcom borovička 38% 0,7L 8586019220216
BOREC GIN 0,7L London Extra Dry 8586019222975
Borec Jahodovy Gin 37,5% 0,7L 8586019223224
ZBOJNÍCKA 0,7 l Hruškovica 8586019221091
ZBOJNÍCKA 0,7 l Slivovica 8586019221084
ZBOJNÍCKA 0,7 l Marhuľovica 8586019221107


5. Postup súťaže

 

 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 1 ks súťažného produktu na jednom pokladničnom doklade v predajniach COOP Jednota a následným zaregistrovaním údajov dátum nákupu, čas nákupu cez SMS na čísle 6664 alebo na webovej stránke súťaže https://sutaze.napoje.sk/.

 • Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými v termíne trvania súťaže. Do súťaže je možné zapojiť sa ako s originálnymi, tlačenými pokladničnými blokmi, tak aj s elektronickými verziami originálnych pokladničných bločkov z nákupu.

 • Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne po skončení súťaže u vyžrebovaných výhercov.

Zaslanie údajov formou SMS správy:

 • Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: ZLATECASY(medzera)DATUM NAKUPU(medzera)CAS NAKUPU a musí byť zaslaná na číslo 6664 (Príklad: ZLATECASY 0609 0718).

 • Cena spätnej SMS s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.

 • Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.

 • SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými operátormi v SR (Slovak Telekom, Orange, O2, Tesco mobile, 4ka). SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.

 • Telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany „Organizátora“ považované za telefón súťažiaceho.

 • V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.

Registrácia údajov pomocou web stránky https://sutaze.napoje.sk:

 • Súťažiaci na stránke https://sutaze.napoje.sk, cez ktorú sa dostane na súťaž „Zaži Zlaté časy“, vyplní formulár, kde zadá svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum nákupu, čas nákupu, číslo nákupného dokladu a nahrá svoj odfotený, alebo naskenovaný pokladničný doklad.
 • Po odoslaní príde súťažiacemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii bločku.

 • V prípade nejasností môže súťažiaci kontaktovať „Organizátora“ súťaže cez kontaktný formulár, alebo pomocou infolinky, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené v sekcii „Infolinka“ na stránke súťaže.

6. Výhry a žrebovanie

Výhrami sú:

 • 1x iPhone 14 Pro – v hodnote 1.152 € s DPH
 • 3x Notebook Lenovo – 1 ks v hodnote 358,80 € s DPH
 • 3x Kuchynský robot Sencor – 1 s v hodnote 262,80 s DPH
 • 5x Smart hodinky – 1 ks v hodnote 99 € s DPH
 • 10x nákupná poukážka COOP v  hodnote 100  €/ 1 ks

Celkový počet výhercov je 22.

 • Výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, v prípade ak ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 15 pracovných dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára, zástupcu „Organizátora“ a zástupcu „Usporiadateľa“ súťaže.
 • Výhercovia budú do 10 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre SMS správou alebo emailom.
 • Súťažiaci, ktorí sa do žrebovania zapojili prostredníctvom súťažnej SMS sú o výhre v súťaži vyrozumení formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie emailovej adresy na telefónne číslo +421948513682. SMS s emailovou adresou musí súťažiaci poslať najneskôr do 48 hodín od doručenia výzvy (formou SMS od Organizátora súťaže) na zaslanie emailovej adresy. V prípade včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru. Výhra bude priradená náhradnému výhercovi, vyžrebovanému pri losovaní súťaže za účasti notára.
 • Súťažiaci, ktorí sa do žrebovania zapojili prostredníctvom registrácie súťažného pokladničného bloku na webovej stránke súťaže, budú o výhre vyrozumení prostredníctvom emailu z adresy sutaz@nicolaus.sk.
 • Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný mailom z adresy sutaz@nicolaus.sk, aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe, ak sa neregistroval prostredníctvom webovej stránky, kde vložil čitateľnú fotku alebo scan súťažného pokladničného bloku z nákupu, na emailovú adresu sutaz@nicolaus.sk, alebo aby zaslal originál pokladničného bloku z nákupu na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane čísla mobilného telefónu, emailu s ktorým nárok na výhru vznikol. Výherca musí odoslať zásielku najneskôr do 7 dní s odpoveďou (rozhodný je dátum poštovej pečiatky na obálke alebo dátum odoslania e-mailu). V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi. V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže originály všetkých súťažných pokladničných blokov registrovaných do súťaže.
 • Výherca je vyzvaný maximálne 2 x na predloženie nákupných blokov zaregistrovaných do súťaže, v prípade nereagovania na výzvy stráca nárok na výhru.
 • Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke https://sutaze.napoje.sk, najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je výherca v súlade s týmito pravidlami, povinný uviesť „Organizátorovi“ svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na e-mailovú adresu sutaz@nicolaus.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
 • „Organizátor“ si so súhlasom „Usporiadateľa“ súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou. 

7. Ďalšie podmienky súťaže

Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 1 ks súťažného výrobku na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 1 ks. daný pokladničný blok oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.

 • Telefónne číslo alebo email, ktoré použil súťažiaci na registrovanie bloku do súťaže sa považuje za telefónne číslo alebo email súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom cez SMS bránu alebo jedným e-mailom cez webovú stránku súťaže. Ak „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.

 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.

 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že „Organizátor“ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom „Usporiadateľa“ rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. „Organizátor“ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu „Organizátora“, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie „Organizátora“ o námietke je konečné.

 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany „Organizátora“ ani „Usporiadateľa“, než sú uvedené v týchto pravidlách.

 • „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

   

8. Oznámenie a odovzdanie výhier

 • Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo alebo email, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.

 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní SMS správou alebo emailom.

 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 60 dní od žrebovania „Organizátorom“, na základe dohody s „Usporiadateľom“.

 • „Organizátor“ môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.

 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.

 • Výherca nemá nárok na inú výhru od „Usporiadateľa“, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.

 • „Usporiadateľ“ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry. 

 • Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky – Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.

9. Propagácia súťaže

 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov v predajniach COOP Jednota. Kompletný štatút súťaže bude uverejnený na https://sutaze.napoje.sk/zazi-zlate-casy-statut-sutaze/.
 • Zoznam výhercov súťaže bude uverejnený na https://sutaze.napoje.sk/zazi-zlate-casy-vyhodnotenie.

 

10. Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením registračného formulára k súťaži na stránke https://sutaze.napoje.sk/ alebo odoslaním súťažnej SMS na číslo 6664 Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon OOÚ “), s týmito pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail) „Usporiadateľom“ ako prevádzkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s uchovaním osobných údajov počas doby organizovania spotrebiteľských súťaží „Usporiadateľom“, alebo do písomného odvolania súhlasu.

Pre správny chod (prípadne na analýzu návštevnosti) webová stránka súťaže https://sutaze.napoje.sk využíva súbory cookies. Viac sa dozviete na stránke: https://sutaze.napoje.sk/oboznamenia-o-spracovani-suborov-cookies/. Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť/zrušiť nastavením vášho webového prehliadača.

Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním a uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: sutaz@nicolaus.sk Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom súťažnej SMS alebo prostredníctvom súťažnej webovej stránky, Súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona OOÚ Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi :

• so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail,

• so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,

• s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,

• so zaradením osobných údajov do databázy „Usporiadateľa“ a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom „Organizátora“ alebo „Technického správcu“ a tretej strany,

• so zasielaním informácií formou SMS a e-mailov o pripravovaných, či aktuálne prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných „Usporiadateľom“.

 1. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má Súťažiaci práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má Súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 1. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na „Organizátora“ prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: sutaz@nicolaus.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu sutaz@nicolaus.sk.

11. Osobitné ustanovenia súťaže

 • Zamestnanci „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.

 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech „Usporiadateľa“ súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru „Usporiadateľovi“ bezodkladne na základe písomnej výzvy „Usporiadateľa“ súťaže vrátiť, respektíve nahradiť „Usporiadateľovi“ súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 • „Usporiadateľ“ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí „Usporiadateľ“ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. „Usporiadateľ“ ani „Organizátor“ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko „Organizátora“ súťaže po predchádzajúcom súhlase „Usporiadateľa“.

 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ súťaže. „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na https://sutaze.napoje.sk/zazi-zlate.casy-statut-sutaze/, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

12. Všeobecné podmienky

 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na čísle 6664 alebo registráciou údajov nákupného bloku na webovej stránke súťaže https://sutaze.napoje.sk/.

 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže ZAŽI ZLATÉ ČASY“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 • „Organizátor“ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. „Organizátor“ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno „Usporiadateľa“, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie „Organizátora“ po získaní predchádzajúceho súhlasu „Usporiadateľa“ o námietke je konečné.
  Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na e-mailovej adrese sutaz@nicolaus.sk.

31.07.2023

CPP PROMO house s.r.o.

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u „Organizátora“ súťaže.

V Bratislave dňa: 31.07.2023

Usporiadateľ súťaže: ST.NICOLAUS-trade, a. s.

Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.