Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
Vyštartuj za letnými výhrami“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom Vyštartuj za letnými výhrami“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.

 1. Usporiadateľ a Organizátor
 • Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť St. Nicolaus DIRECT, s. r. o., 1. mája 113, Liptovský Mikuláš 031 28, Slovenská republika, IČO: 50239473, IČ DPH: SK2120246392 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť St. Nicolaus DIRECT, s. r. o., 1. mája 113, Liptovský Mikuláš 031 28, Slovenská republika, IČO: 50239473, IČ DPH: SK2120246392 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Technický správca je spoločnosť je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Technický správca“).
 1. Trvanie súťaže
 • Súťaž prebieha v období od 01. 06. 2024 00:00:00 hod. do 31. 08. 2024 23:59:59 hod., (t.j. 92 kalendárnych dní) na čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o. na území Slovenskej republiky.
 1. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
 1. Výrobky v súťaži
 • Súťaž sa vzťahuje na produkty BUDIŠ, FATRA, GEMERKA, ZLATÍČKO, ktoré sú dostupné na čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o

Úplný zoznam produktov, zahrnutých do súťaže:

NázovAmbaláž
Budiš1,5 l ; 0,5 l; 0,33l
Fatra1,25 l ; 1l; 0,75 l ;0,5l; 0,33 l
Gemerka1,5 l ; 0,5 l
Zlatíčko0,5 l ; 0,25 l

 

 1. Postup súťaže
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením 1 ktoréhokoľvek produktu BUDIŠ, FATRA, GEMERKA, ZLATÍČKO na čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o. a následným vyplnením telefónneho čísla na súťažný letáčik, pripnutím pokladničného dokladu k súťažnému letáčiku,  ktoré musia byť vhodené do súťažnej urny umiestnenej na každej prevádzke. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými v termíne trvania súťaže, čo je od 01.06. – 31.08.2024., ktorý bude slúžiť ako doklad.
 1. Výhry a žrebovanie
 • Výhrami na zlosovanie sú:
 • 1 x Samsung Galaxy S22 Ultra 10x Zoom v hodnote 1000 € s DPH
 • 3x Virtuálna realita Meta Quest 2, 1 ks v hodnote 450 € s DPH
 • 10x Zoom objenktív k Smartfónu na pozorovanie hviezd, 1 ks v hodnote 110 € s DPH
 • 16x pitný režim, 1 výhra je 96 ks plechoviek Budiš limonáda 0,33l MIX príchutí v hodnote 105 € s DPH
 • Výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, ak ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €)
 • Celkový počet výhercov je 30.
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže za účasti notára.
 • Výhercovia budú do 5 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre sms správou alebo telefonicky
 • Súťažiaci je po kontaktovaní vyzvaný, aby si prevzal výhru na jednej z prevádzok DALITRANS, s.r.o. Výherca musí prevziať výhru najneskôr do 30 dní od dátumu kontaktovania. V prípade neprevzatia výhry v požadovanej lehote stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • Výhercovia budú zverejnení na prevádzkach DALITRANS, s.r.o. najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania vo forme „Krstné meno“ ; “Začiatočné písmeno priezviska“ ; „Mesto trvalého pobytu”
 • Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní. Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo email.
 • V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly, výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • Organizátor si so súhlasom usporiadateľa súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.
 1. Ďalšie podmienky súťaže
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov. Opakované použitie jedného bločku sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 1 ks súťažných produktov na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup.
 • Telefónne číslo, ktoré súťažiaci použil pri súťažnom letáčiku Organizátora považuje za telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom. Ak Usporiadateľ alebo Organizátor zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie organizátora o námietke je konečné.
 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Organizátor, Usporiadateľ za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické, ktoré vznikli v priebehu súťaže, či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou. Do súťaže sa budú prijímať iba telefónne čísla zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných operátorov.
 1. Oznámenie a odovzdanie výhier
 • Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní sms správou alebo telefonicky.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 30 dní od kontaktovania po výsledkoch žrebovania Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
 • Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
 1. Propagácia súťaže
 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o na sociálnych sieťach spoločnosti DALITRANS, s.r.o. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na prevádzkach čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o alebo na webovej stránke sutaze.napoje.sk
 1. Pravidlá ochrany osobných údajov

I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Zapísaním telefónneho čísla na súťažný letáčik súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: marketing@budis.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 má súťažiaci podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podľa nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 má súťažiaci práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: marketing@budis.sk

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu marketing@budis.sk

 1. Osobitné ustanovenia súťaže
 • Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže po predchádzajúcom súhlase Usporiadateľa.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ alebo Organizátor súťaže. Usporiadateľ alebo Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na prevádzkach čerpacích staniciach DALITRANS, s.r.o., kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 1. Všeobecné podmienky
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním telefónneho čísla na súťažný letáčik.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže Vyštartuj za letnými výhrami v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu St. Nicolaus DIRECT, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné.
  Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na emailovej adrese marketing@budis.sk.

 

25.05.2024

St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.

 

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Organizátora súťaže.

V Bratislave dňa: 25.05.2024

Usporiadateľ súťaže: St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.

Organizátor súťaže: St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.